آئینه حمید بودم. هرچه او با محبت و مهربان بود، من هم بیشتر