آخرین دفعه باز آمدنم یادت هست؟ بوی باروت و غبار بدنم یادت هست؟