آنچه که می خوانید قسمتی از خاطرات شهید داداش پور است به روایت حاج مفیدی