آن روزها كه سالهاى فرشته و شكوفه بود، دوستى داشتم به نام سیدقاسم طباطبایى