ارتش عراق به دنبال یك نبرد شدید و پس از تحمل خسارات