از خاکریز سرازیر شدیم . پیش‌قراول یک تخریبچی بود و بعد از او اطلاعات – عملیات و پشت سر آن‌ها گردان ما حرکت می‌کرد.