از رزمندگان لشكر10 سيدالشهدا(ع) است كه دستي بر آوازخواني سنتي نيز دارد.