اوضاع غذا كه به هم می ريخت، دعاها سوزناك تر مي شد. كم كم يادمان مي رفت كه چلو مرغ چه شكلي است، ران مرغ كدام است