برای عروسی از هیچ کس ،هیچ هدیه ای نگرفتیم. فکر کردیم