بهروز نافعی، از تیمسار شهید یاسینی مسئولیت ریاست ستاد و معاون هماهنگ كننده نیروی هوایی میگوید.