به همراه تعدادي از همرزمانم که نه نفر بودیم عازم جبهه شدیم. به جز من همه شهید شده بودند. سال های آخر جنگ در مقر شهید باغبانی نزدیک