به وزیر بگویید من علیرضا نوری آنقدر در بیابان‌ها می‌مانم تا شهید شوم