به یاد شهید علیرضا نوری، قائم مقام لشكر 27 محمد رسوالله