بوی چفیه رهبر (ماجرایی خواندنی از سفر رهبر به کرمان)