بچه ها همه با عجله در حال برداشتن وسایلشون بودن. مجید که زودتر