بی مرگ سواران شب حادثه هایید خورشید نگاهید و در آفاق رهایید