تیپ ۱۷ علی بن ابیطالب با ارتش ادغام شده بود. قرار بود عملیات مشترکی انجام دهیم. پیش از عملیات در کنار مقبره‌ دانیال نبی در شوش مستقر شده بودیم.