خاطرات زنان در عرصه های پشت جبهه ، خاکریز و مقابل دشمن