خبرنگاران خارجی آمده بودند منطقه و با بسیجی ها مصاحبه می كردند