داستانی از ایثارگری‌های شهید صیاد شیرازی در فتح خرمشهر(1)