داییش تلفن كرد گفت «حسین تیكه پاره رو تخت بیمارستان افتاده