در جبهه پدر و پسری بودند که بسیار یکدیگر را دوست داشتند