در حین اقداماتی كه به آنها اشاره كردید اتفاق نگران كننده‌ای رخ نداد؟