اشاره : صدام و نیروهای حزب بعث عراق به خیال خام خود تصور می كردند با حمله گسترده

دکمه بازگشت به بالا