اكثر بچه های خرمشهر اسلحه نداشتند و فقط زخیمی ها را حمل می كردند. بعضی ها با استفاده از فرغون

دکمه بازگشت به بالا