امشب پنجمین شبی است كه تو بر خاك آرمیده ای و دست محرم باد كاكل هایت را پریشان می كند.

دکمه بازگشت به بالا