به خون گر كشی خاك من، دشمن من بجوشد گل اندر گل از گلشن من

دکمه بازگشت به بالا