بيچاره نيروهاي تازه وارد گردان .تمام بلاهايي را كه قبلا قديمي تر ها سر ما آورده بودند ما روي آنها پياده مي كرديم.

دکمه بازگشت به بالا