تازه رسیده بودم به قرارگاه. همانطور که داشتم می رفتم

دکمه بازگشت به بالا