تنها یك آتشبار منطقه بانه و مناطق به دست آمده را از اشغال دشمن حفظ كرد

دکمه بازگشت به بالا