خاطره زیر مربوط به آقای رضا محمدیان یكی از خوانندگان صفحه ایثار و مقاومت است كه طی یك تماس تلفنی آن را برایمان تعریف كرد.

دکمه بازگشت به بالا