خندید و گفت «دستم قطع شده، سرم كه قطع نشده.»

دکمه بازگشت به بالا