خودش خیلی بامزه تعریف می كرد؛ حالا كم یا زیادش را دیگر نمی دانم.

دکمه بازگشت به بالا