داییش تلفن كرد گفت «حسین تیكه پاره رو تخت بیمارستان افتاده

دکمه بازگشت به بالا