درست است که ما در قلب دشمن بودیم، ولی دست از مبارزه با کافران

دکمه بازگشت به بالا