در اردوگاه موصل پیرمرد بزرگوارى بود كه بعد از نماز صبح مى نشست و دعا مى خواند

دکمه بازگشت به بالا