در قسمتی از ارتفاع، فقط یک راه برای عبور بود. محمود کاوه را بردم همان جا، گفتم:” دیشب تیربار چی دشمن مسلسلش

دکمه بازگشت به بالا