در منطقه شوش در حال پاکسازی سنگرها بودیم. دو سه شبانه روز نخوابیده بودیم، خواب به من فشار آورد؛ رفتم داخل

دکمه بازگشت به بالا