دور هم بودیم. حرف می‌زدیم، از هر دری. یکی از عملیات والفجر مقدماتی گفت

دکمه بازگشت به بالا