رمل پیدا بود، اما هیچ كس را ندیدیم، صدای پشت بی سیم می گفت كه آنها همان جایی هستند

دکمه بازگشت به بالا