سال 64، سه نفر بودیم كه می خواستیم برویم جبهه. هر وقت به ستادی كه مربوط به ما بود مراجعه می كردیم مسئول ستاد می گفت: بروید فعلاً‌ بارفیكس كار كنید تا قدتان بلند شود

دکمه بازگشت به بالا