سرش را انداخته بود پایین و راست شکمش را گرفته بود و می رفت؛ مسؤول گروهان فرستاده بودش که بیاید پیش من

دکمه بازگشت به بالا