سنگر من، نزدیک ترین سنگر به دشمن بود. یک جان پناه کوچک بر سر تپه ای بزرگ

دکمه بازگشت به بالا