صدای مرد( پدر) : ما کجا هستیم؟ برای چه این اتاق بسیار تاریک است؟ مرا با خبر کن از شما خواهش میکنم، ما کجا هستیم؟ پسرم محمد کجاست؟ آیا از جنگ برگشت؟ آیا او حالش خوب است؟ اتاق تاریک

دکمه بازگشت به بالا