ظاهراً بعد از عمليات فتح المبين يكي از فرماندهان بلند پايه! عراقي با ستاد فرماندهي شان تماس گرفته بود. از آن طرف خط

دکمه بازگشت به بالا