قبل از عملیّات محرم، نیروها بایستی در جای خودشان برای حمله به دشمن آماده می‌شدند

دکمه بازگشت به بالا