قرار بود در شمالی ترین نقطه كردستان عملیاتی صورت گیرد; بدین خطر از نیروهای جهادسازندگی درخواست شد

دکمه بازگشت به بالا