كار نادر خیلی‌ هم‌ عجیب‌ نبود، ولی‌ توجه‌ مرا به‌ خود جلب‌ كرد. با خودكار چیزی‌گوشة‌

دکمه بازگشت به بالا