كم نبودند پدران و پسرانی كه در كنار هم از آب و خاك و جان و مال و ناموسشان دفاع می كردند. از خیل بی شمار آنها پدری بود فوق العاده و با روحیه

دکمه بازگشت به بالا