متن زیر خاطرات کوتاه از انسانهایی ناشناس است .انسانهایی که از آنها شاید چند تکه استخوان باقی ماند و یادی.

دکمه بازگشت به بالا